NEVHODNE.NAZORY.CZ

Názory, informace a články

Sekce: Sociální politika >> Zákon o pomoci v hmotné nouzi >> Společně posuzované osoby a Příjem

  Dnes je: 27. 7. 2021 19:17 a svátek má: Věroslav       

carka
carkaÚvodní stránka Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o Pomoci v hmotné nouzi - Společně posuzované osoby a Příjem(§8 a §9)

Nebo-li 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi. V této části jsou uvedeny pouze paragrafy §8 a §9 . Další můžete nalézt v sekci Zákon o pomoci v hmotné nouzi.

§8 Společně posuzované osoby

            (1) Z okruhu společně posuzovaných osob jsou vyloučeny osoby uvedené v § 3 odst. 1 písm. g) až j).

Z okruhu společně posuzovaných osoby jsou vyloučeny osoby, kterým je poskytována ústavní péče déle, než 3 měsíce (psychiatrie, léčebna dlouhodobě nemocných - LDN)

(2) Pro účely doplatku na bydlení je okruh společně posuzovaných osob shodný jako u příspěvku na bydlení poskytovaného podle zvláštního právního předpisu 12) , s výjimkou situace uvedené v § 33 odst. 5.

Za společně posuzované osoby jsou považovány všechny, které mají v témže domě/bytu nahlášený trvalý pobyt, i když mezi nimi není žádné rodinné pouto.

3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v případech hodných zvláštního zřetele z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit na žádost žadatele o dávku tu osobu, u které žadatel prokáže, že společně s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb.

Z kruhu společně posuzovaných osob může být vyloučena osoba, která s posuzovanou neužívá byt a nepodílí se na úhradách nákladů společných služeb.

(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob 13), do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob.

Orgán může určit, do kterého okruhu společně posuzovaných osob osoba patří, pokud tato osoba žije střídavě na více místech. A to podle toho, se kterými společně posuzovanými osobami nejvíce/skutečně žije.

§9 Příjem

            (1) Pro účely tohoto zákona se za příjem, není-li dále stanoveno jinak, považuje

a) 70 % příjmu ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů 14), a to po odpočtu daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a ze mzdových nároků vyplácených úřadem práce podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 3),

b) 80 % příjmu
1. z náhrady mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené odměny) po dobu prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů 14a) a z dávky nemocenského pojištění 15) ,
2. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,

c) 100 % ostatních započitatelných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu 16), s výjimkou příspěvku na živobytí.

Za příjem se považuje:
a) 70% příjmu z funkčních požitků, a to po odečtení daní z příjmu a pojistného
b) 80% příjmu:
1. z náhrady platu po prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti
2. z podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci
c) 100% ostatních příjmů, s vyjímkou příspěvků na živobytí

(2) Příjmem osoby nebo společně posuzovaných osob se pro účely příspěvku na živobytí rozumí příjem podle odstavce 1 snížený o přiměřené náklady na bydlení; za přiměřené náklady na bydlení se pro účely tohoto zákona považují odůvodněné náklady na bydlení (§ 34), nejvýše však do výše 30 %, a v hlavním městě Praze do výše 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob.

Příjmem se rozumí příjem podle (1) snížený o přiměřené náklady na bydlení (ty jsou odůvodněné a mohou být max. do 30% a v Praze 35% z příjmu osoby)

(3) Za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení se považuje příjem uvedený v odstavci 1, s výjimkou

a) sociálního příplatku a dávek pěstounské péče 17),

b) příjmu uvedeného v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o životním a existenčním minimu a

c) příjmů uvedených v § 7 odst. 2 písm. k) zákona o životním a existenčním minimu.

Do příjmu, který se započítává pro určení přeměřených nákladů na bydlení, se nezapočítává:
a) sociální příplatek a dávky pěstnounské péče
b) příjmy z kapitálového majetku
c) různé opakující se nebo pravidelné příjmy

Jméno:
Vzkaz:
copyright 2009 acantophis Poslední aktualizace: 20/12/2010

 

reklamy

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!