NEVHODNE.NAZORY.CZ

Názory, informace a články

Sekce: Sociální politika >> Zákon o pomoci v hmotné nouzi >> Předmět úpravy a hmotná nouze

  Dnes je: 27. 7. 2021 20:44 a svátek má: Věroslav       

carka
carkaÚvodní stránka Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o Pomoci v hmotné nouzi - Předmět úpravy a Hmotná nouze (§1 a §2)

Nebo-li 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi. V této části jsou uvedeny pouze paragrafy §1 a §2 . Další můžete nalézt v sekci Zákon o hmotné nouzi.

§1 Předmět úpravy


            (1) Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek 1) fyzickým osobám (dále jen "osoba"), které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen "dávka").


Tímto nařízením se chce říci, že všechno, co tento zákon umožňuje, je, poskytování pomoci těm lidem, kteří jsou v hmotné nouzi. Co to je hmotná nouze a dávka, to bude definováno později...


(2) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.

Jinými slovy kdokoliv, kdo se cítí, že by se mohl ocitnout v hmotné nouzi, může přijít na pověřený úřad (bude popsáno později) na kterém se může informovat o řešení dané situace.

§2 Hmotná nouze

            (1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu 2)

Příjmy a majetek osoby, která žádá o dávky se posuzují společně s příjmy, sociálními a majetkovými poměry dalších osob.

(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob

a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení (§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24), přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo, nebo

b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí, ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných nákladů na bydlení (§ 34) a služby s bydlením bezprostředně spojené (dále jen "odůvodněné náklady na bydlení").

Osoba se nachází v hmotné nouzi:
a) jestliže po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí a nemůže si příjem z nějakého důvodu zvýšit (věk, zdravotní stav,...)
b) jestliže nepobírá nebo pobírá příspěvek na živobytí, ale nepostačuje to k pokrytí nákladů na bydlení a služeb s bydlením spojených.

(3) Osoba se považuje za osobu v hmotné nouzi též, jestliže nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 2, avšak s přihlédnutím k jejím příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům jí hrozí vážná újma na zdraví.

Osoba je v hmotné nouzi i tehdy, když nesplňje podmínky v (2), ale (vzhledem k příjmům, majetku a sociálním poměrům jí) hrozí vážná újma na zdraví

(4) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, kterou postihne vážná mimořádná událost a její celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami; vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (například povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

osoba je v hmotné nouzi, když ji postihne vážná mimořádná událost. Přitom majetkové a sociální poměry této osoby jí nedovolují překonat tíživou situaci vlastními silami (povodeň, vichřice, zemětřesení)

(5) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky

a) k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu, nebo

b) na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

osoba v hmotné nouzi může být i ta, která nemá prostředky:
a) k platbě jednorázového nezbytného výdaje (rodný list, poplatek,... )
b)na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou předmětů dlouhodobé potřeby, na základě vybavení domácnosti, vzdělání nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte

(6) Za osobu v hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména

a) je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo

b) je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo

c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo

d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo

e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

osoba je v hmotné nouzi, pokud vzhledem ke svému sociálnímu a finančnímu zázemí není schopna úspěšně řešit svou situaci a je ohrožena sociálním vyloučení, jestliže zejména:
a) je propuštěna z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody
b) je po ukončení léčení závislosti propuštěna ze zdravotního zařízení, psychiatrické léčebny,...
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo pěstounské péče, po dosažení 19 let.
d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby
je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

Jméno:
Vzkaz:
a 27/06/2012 14:11:53
bbb

copyright 2009 acantophis Poslední aktualizace: 20/12/2010

 

reklamy

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!