NEVHODNE.NAZORY.CZ

Názory, informace a články

Sekce: Sociální politika >> Zákon o pomoci v hmotné nouzi >> Osoba, která není v hmotné nouzi

  Dnes je: 27. 7. 2021 19:11 a svátek má: Věroslav       

carka
carkaÚvodní stránka Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o Pomoci v hmotné nouzi - Osoba, která není v hmotné nouzi(§3)

Nebo-li 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi. V této části je uveden pouze paragraf §3. Další můžete nalézt v sekci Zákon o hmotné nouzi.

§3 Osoba, která není v hmotné nouzi

            (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která

a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, s výjimkou osob uvedených v § 11 odst. 3,

b) je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání 3) nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti 4), a to po dobu 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k odmítnutí,

c) prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§ 11),

d) je osobou samostatně výdělečně činnou nebo spolupracující osobou a její příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění,

e) je osobou, které byla za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky uložena sankce podle zvláštního právního předpisu 5), a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce,

f) nastoupila výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byla vzata do vazby a tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc,

g) je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce, nebo

h) je osobou, které podle zvláštního právního předpisu 5c) nevznikl nárok na nemocenské proto, že si úmyslně přivodila pracovní neschopnost, nebo jí vznikla pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce, bezprostředním následkem opilosti nebo užití omamných prostředků anebo při spáchání úmyslného trestného činu, a proto jí nemocenské nenáleží nebo náleží ve snížené výši.

Osobou v hmotné nouzi není ta osoba, která:
a) není v pracovním vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
b) je sice uvedena v evidenci, ale bez udání důvodu odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání. Potom není taková osoba ve hmotné nouzi po dobu 3 měsíců následujících.
c) prokazatelně neprojevuje snahu si zvýšit příjem vlastním přičiněním
d) je osobou samostatně výdělečně činnou, ale její příjem po odečtení přiměřených náýkladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, proto také nemá dávky z tohoto pojištění
e) je osobou, jíž byla udělena sankce
f) nastoupila do vazby, trestu odnětí svobody a byla tam měsíc
g) je osobou, jíž se poskytuje ústavní péče déle, než 3 měsíce (psychiatrie, léčebna dlouhodobě nemocných - LDN)
h) je osobou, která si sama přivodila úraz, nebo si za něj může sama. Proto jí nemocenské nenáleží, nebo ve snížené míře. )

(2) Je-li osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až e) osobou společně posuzovanou podle § 2 odst. 1, posuzuje se pro účely zjištění nároku na dávku společně, při stanovení výše dávky se však k této osobě nepřihlíží.

Pokud při posuzování je jiná osoba společně posuzovaná, která splňuje podmínky:
a) není v pracovním vztahu, ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
b) je sice uvedena v evidenci, ale bez udání důvodu odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání. Potom není taková osoba ve hmotné nouzi po dobu 3 měsíců následujících.
c) prokazatelně neprojevuje snahu si zvýšit příjem vlastním přičiněním
d) je osobou samostatně výdělečně činnou, ale její příjem po odečtení přiměřených náýkladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, proto také nemá dávky z tohoto pojištění
e) je osobou, jíž byla udělena sankce
..., pak se posuzují osoby společně, ale výše dávky každé osobě zvlášť.

(3) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobu uvedenou v odstavci 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) bude považovat za osobu v hmotné nouzi.

Kromě případu, že osoba nastoupila do vazby, nebo k trestu odnětí svobody a strávila ve vězení měsíc, může orgán pomoci v hmotné nouzi osobu uznat osobou nacházející se v hmotné nouzi.

(4) Orgán pomoci v hmotné nouzi může v odůvodněných případech určit, že osobou v hmotné nouzi není osoba, jejíž celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že jí mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení zaručit dostatečné zajištění její výživy a ostatních základních osobních potřeb a toto zajištění lze na ní spravedlivě žádat.

Orgán pomoci v hmotné nouzi může určit, že osoba se v hmotné nouzi nenalézá, pokud po úhradě nákladů je možné zaručit dostatečné zajištění její výživy a bydlení (tj. prodej velkých domů a pozemků...)

(5) Za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí, se považuje příjemce příspěvku na živobytí a osoba společně posuzovaná s příjemcem příspěvku na živobytí.

Jméno:
Vzkaz:
copyright 2009 acantophis Poslední aktualizace: 20/12/2010

 

reklamy

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!