NEVHODNE.NAZORY.CZ

Názory, informace a články

Sekce: Sociální politika >> Zákon o pomoci v hmotné nouzi >> Dávky a okruh oprávněných osob

  Dnes je: 27. 7. 2021 20:07 a svátek má: Věroslav       

carka
carkaÚvodní stránka Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Zákon o Pomoci v hmotné nouzi - Dávky a Okruh oprávněných osob(§4 a §5)

Nebo-li 111/2006 Sb. Zákon ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi. V této části jsou uvedeny pouze paragrafy §4 a §5 . Další můžete nalézt v sekci Zákon o pomoci v hmotné nouzi.

§4 Dávky

            (1) Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou

a) příspěvek na živobytí,

b) doplatek na bydlení,

c) mimořádná okamžitá pomoc.

(2) Náklady na dávky hradí stát, a to z finančních prostředků získaných příslušným orgánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace poskytované podle zvláštního právního předpisu 6).

§5 Okruh oprávněných osob

            (1) Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok při splnění tímto zákonem stanovených podmínek

a) osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu 7) nebo která má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu 7a),

b) osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zvláštního právního předpisu 8),

c) cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva,

d) občan členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu 9) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství 10),

 
e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské unie 11), pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu 9) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství 10),

f) cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství na území jiného členského státu Evropské unie, a jeho rodinný příslušník, pokud jim bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 11a), a to pokud mají bydliště na území České republiky.

Na příspěvek na živobytí a na doplatek na bydlení má nárok:
a) osoba s trvalým pobytem
b) osoba, které byl udělen azyl
c) cizinec, s jehož státem máme smlouvu, která to zajišťuje
d) občan EU, pokud je hlášen na dobu delší, než 3 měsíce
e)rodinný příslušník občana EU, pokud je hlášen na dubu delší, než 3 měsíce
f)cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu

(2) Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 má nárok při splnění dále stanovených podmínek

a) osoba uvedená v odstavci 1,

b) osoba pobývající na území České republiky na základě zvláštního právního předpisu 9).

Na mimořádnou okamžitou pomoc v situaci ohrožující zdraví mají nárok:
a) níže uvedené osoby:
-) osoba s trvalým pobytem
-) osoba, které byl udělen azyl
-) cizinec, s jehož státem máme smlouvu, která to zajišťuje
-) občan EU, pokud je hlášen na dobu delší, než 3 měsíce
-)rodinný příslušník občana EU, pokud je hlášen na dubu delší, než 3 měsíce
-)cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu
b) osoby pobývající na území ČR

(3) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 4 a 5 lze poskytnout osobě uvedené v odstavci 1 nebo 2.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze v situacích, kdy osobu postihne mimořádná událost či osoba nemá dostatečné prostředky, poskytnout:
a) níže uvedeným osobám:
-) osoba s trvalým pobytem
-) osoba, které byl udělen azyl
-) cizinec, s jehož státem máme smlouvu, která to zajišťuje
-) občan EU, pokud je hlášen na dobu delší, než 3 měsíce
-)rodinný příslušník občana EU, pokud je hlášen na dubu delší, než 3 měsíce
-)cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu
b) osobám pobývajícím na území ČR

(4) Mimořádnou okamžitou pomoc v situaci uvedené v § 2 odst. 3 lze poskytnout i osobě, která není uvedena v odstavcích 1 a 2.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobám po výkonu trestu a vazby, i když to nejsou:
a) níže uvedené osoby:
-) osoba s trvalým pobytem
-) osoba, které byl udělen azyl
-) cizinec, s jehož státem máme smlouvu, která to zajišťuje
-) občan EU, pokud je hlášen na dobu delší, než 3 měsíce
-)rodinný příslušník občana EU, pokud je hlášen na dubu delší, než 3 měsíce
-)cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu
b) osoby pobývající na území ČR

(5) Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě uvedené v § 2 odst. 6, pokud je uvedena v odstavcích 1 a 2.

Mimořádnou okamžitou pomoc lze poskytnout osobě, která:
a) je propuštěna z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody
b) je po ukončení léčení závislosti propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny, ...
c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo pěstounské péče, po dosažení 19 let.
... a přitom tato osoba:
a) patří mezi níže uvedené osoby:
-) osoba s trvalým pobytem
-) osoba, které byl udělen azyl
-) cizinec, s jehož státem máme smlouvu, která to zajišťuje
-) občan EU, pokud je hlášen na dobu delší, než 3 měsíce
-)rodinný příslušník občana EU, pokud je hlášen na dubu delší, než 3 měsíce
-)cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu
b) je osobou pobývající na území ČR

Jméno:
Vzkaz:
copyright 2009 acantophis Poslední aktualizace: 20/12/2010

 

reklamy

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!